Marknadsanalys

Analysera marknadsförändringar

Med dagens snabba förändringstakt är det avgörande att ständigt vara uppdaterad på vad som förändras, vad som orsakar dessa förändringar och hur samhället på bästa sätt kan dra nytta av förändringarna. En omvärld i ständig förändring skapar nya möjligheter för människor och företag. Det är många perspektiv som påverkar och också måste bedömas.

analysera-marknads

Alla perspektiv måste tas med i analysen

Vi möter ofta beslutsfattare och analytiker som behöver förstå hela bilden för att därigenom kunna fatta väl underbyggda beslut som i sin tur genererar nytta för samhället. Perspektiven omfattar allt från politik, kultur, ekonomi, marknad, teknik och inte minst reglering. Alla perspektiven måste tas med i marknadsanalysen, men de måste också ta sin utgångspunkt i hur samhället bäst kan, och bör, utvecklas. Vi ser många gånger att insikterna av pågående samhällsförändringar blir ofullständiga. Av olika skäl blir det för komplext att utreda alla de olika perspektiven, förstå innebörden av dem, dra rätt slutsatser och därmed fatta väl motiverade beslut. Konsekvenserna blir ofta en intern tveksamhet kring om vägval och lösningsförslag är de bästa tänkbara, och ett externt ifrågasättande på grund av bristfällig marknadsbeskrivning och marknadsanalys.

Insikt om marknaden krävs för att förstå konsekvenserna av en förändring

Det räcker inte att du identifierar en marknadsförändring och vad som påverkar den. Du behöver också en insikt om vad som driver fram förändringen, vilken påverkan den får i samhället, vad som hindrar respektive gynnar en positiv utveckling. När hela bilden är tydlig blir det enklare att se alternativa vägval, fatta beslut och kanske det viktigaste av allt, att få acceptans.

Du måste lämna kontoret för att nå insikt

För att förstå den marknad som är din verklighet eller den samhällsutveckling som sker så måste du lämna kontoret. Det är omöjligt att läsa sig till de insikter och perspektiv som krävs för en förståelse. Samtidigt är det ofta så kort om tid att en grundlig analys känns svår att hinna med, parallellt med allt annat som måste göras.

Du får väl underbyggda marknadsanalyser

Vi anlitas ofta när det finns ett behov av att utreda komplexa förhållanden på marknaden där områden som teknik, marknad, ekonomi, politik och juridik påverkar och måste sammanvägas. Vi kan hjälpa dig att förstå den utveckling som sker på din marknad, genom att bidra med relevant information, insikter och råd. Vi kan ge dig väl underbyggda analyser som du kan använda som beslutsunderlag och i kommunikation med intressenter både internt och externt.

Läs mer om hur vi kan hjälpa dig till insikter om kunder och marknader

Du kan också läsa mer om hur vi ser på viktiga marknadsförändringar på vår blogg.