Rapporter

Genomlysning av webbinfo om psykisk ohälsa för barn och unga

Psynkprojektet ingick i Psykiatriöverenskommelsen mellan Socialdepartementet och Sveriges Kommuner och Landsting och hade till uppgift att synkronisera samhällets insatser riktade mot barn och unga som lider av, eller riskerar att utveckla, psykisk ohälsa. Rapporten visar på möjligheter att förbättra kommuners och landstings webbinfo för barn och unga om psykisk ohälsa. Ladda ner rapporten här

Från tv till rörlig bild

På uppdrag av Konkurrensverket och Myndigheten för radio och tv har A-focus gjort en rapport om marknaden för television och rörlig bild. A-focus har intervjuat nyckelpersoner inom området och samarbetat med konsultföretaget Screen Digest för att relatera den svenska marknaden till utvecklingen internationellt. Konkurrensverket har dessutom genomfört en enkätundersökning för att kartlägga konsumenternas valfrihet och […]

Klarar mobiltelenäten utsändning av radio?

A-focus har på uppdrag av Teracom analyserat scenariot att det analoga FM-nätet släcks ned år 2022, att det inte ersätts med ett marksänt digitalt marknät (med DAB+ eller kompatibel teknik) utan istället används mobiltelefoninäten för utsändning av digital ljudradio. Är det över huvud taget möjligt och vad skulle det i så fall kosta? Ladda ner […]

Nyttan med bredband

Sammanställning av 15 konkreta framgångsrika exempel på hur bredband med hög hastighet skapar nytta inom offentlig sektor, för företag och för individer. Ladda ner rapporten

Utvärdering av It-support direkt

Utvärdering av It-support direkt Tjänsten ”It-support direkt” syftar till att öka tillgängligheten till informationssamhället för äldre och personer med funktionsnedsättning genom att underlätta deras användning av elektronisk kommunikation. En försöksverksamhet erbjöd under tre års tid gratis it-support till målgruppen i åtta kommuner. PTS bad A-focus att utvärdera ”It-support direkt”. Utvärderingen syftar till att bedöma i vilken mån […]