Din
utmaning

Förstå en komplex marknad och hur du ska agera

Ju större kunskap du har om olika faktorer i en komplex marknadssituation – desto lättare är det att se hela bilden och välja rätt väg.

Du vill åstadkomma en förändring:

Du står inför en ytterst komplex marknadssituation, har ingen tydlig situationsbild och vet inte vilken väg du ska gå.

Du har ett väl underbyggt beslutsunderlag som ger dig förståelse för hur allt hänger ihop och känner trygghet i att kunna fatta beslut om rätt åtgärder.

Analysera marknadsförändringar

Med dagens snabba förändringstakt gäller det att ständigt vara uppdaterad på vad som förändras, orsaken till förändringarna och hur samhället på bästa sätt kan dra nytta av dem. En omvärld i ständig förändring skapar nya möjligheter för människor och företag. Det är många perspektiv som påverkar och måste bedömas.

Alla perspektiv behöver tas med i analysen

Vi möter ofta beslutsfattare och analytiker som behöver förstå hela bilden så att de kan fatta väl underbyggda beslut som i sin tur genererar nytta för samhället. Perspektiven omfattar politik, kultur, ekonomi, marknad, teknik och inte minst regleringar. Alla perspektiv behöver belysas och det är också viktigt att ta sin utgångspunkt i hur samhället bäst kan och bör utvecklas. Vi ser många gånger att insikterna av pågående samhällsförändringar blir ofullständiga. Av olika skäl blir det för komplext att utreda alla de olika perspektiven, förstå innebörden av dem, dra rätt slutsatser och därmed fatta väl motiverade beslut. Konsekvenserna blir ofta en tveksamhet kring om vägval och lösningsförslag är de bästa tänkbara och ett externt ifrågasättande på grund av bristfällig marknadsbeskrivning och marknadsanalys.

Insikt om marknaden behövs för att förstå konsekvenserna av en förändring

Det räcker inte att du identifierar en marknadsförändring och vad som påverkar den. Du behöver också en insikt om vad som driver fram förändringen, vilken påverkan den får i samhället och vad som hindrar respektive gynnar en positiv utveckling. När hela bilden är tydlig blir det enklare att se alternativa vägval, fatta beslut och kanske det viktigaste av allt, att få acceptans.

Du behöver ett brett perspektiv för att nå insikt

För att förstå den marknad som är din verklighet eller den samhällsutveckling som sker så behöver du bredda ditt perspektiv. Det är svårt att läsa sig till de insikter som tar hänsyn till alla aspekter men som behövs för en förståelse av helheten. Samtidigt är det ofta så kort om tid att en grundlig analys känns svår att hinna med, parallellt med allt annat som måste göras.

Vi hjälper dig med väl underbyggda marknadsanalyser

Vi anlitas ofta när det finns ett behov av att utreda komplexa förhållanden på marknaden där områden som teknik, marknad, ekonomi, politik och juridik påverkar och måste sammanvägas.

Vi kan:

  • Hjälpa dig att förstå den utveckling som sker på din marknad, genom att bidra med relevant information, insikter och råd.
  • Ge dig väl underbyggda analyser som du kan använda som beslutsunderlag och i kommunikation med intressenter både internt och externt.

Läs mer om hur vi ser på dina utmaningar under Tankar och tips om kundinsikt