A-focus integritetspolicy

Vår integritetspolicy

A-focus integritetspolicy beskriver hur vi på A-focus AB (556639-6395) arbetar för att följa den europeiska dataskyddsförordningen (GDPR). Policyn visar hur A-focus tar tillvara på rättigheter och skyldigheter för våra uppdragsgivare och för personer som deltar i våra uppdrag.  Syftet med policyn är att tydliggöra hur och varför vi behandlar personuppgifter och hur människor som vi kontaktar i vårt arbete kan ta tillvara på sina rättigheter. Om du inte får svar på din fråga i vår integritetspolicy ber vi dig kontakta oss på personuppgifter@a-focus.se. Vi återkommer till dig med ett svar snarast möjligt.

Personuppgifter och behandling av personuppgifter

Personuppgifter är all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet. Bilder och ljudupptagningar som behandlas i dator kan vara personuppgifter även om inga namn nämns. Krypterade uppgifter och olika slags elektroniska identiteter till exempel IP-nummer är personuppgifter om de kan kopplas till fysiska personer.

Behandling av personuppgifter är allt som sker med personuppgifterna. Varje åtgärd som görs med personuppgifter utgör en behandling, oberoende av om den görs manuellt eller automatiserat.  Exempel på vanliga behandlingar är insamling, registrering, organisering, strukturering, lagring, bearbetning, överföring och radering.

Syftet med att samla in och behandla personuppgifter

A-focus behandlar personuppgifter för olika människor till exempel intervjupersoner eller deltagare i fokusgrupper.  Det huvudsakliga syftet med behandlingen av personuppgifter är att genomföra kund- och marknadsundersökningar enligt avtal med våra uppdragsgivare. Därför behövs tillgång till uppgifter om personer som godkänner att A-focus kan kontakta dem för sådana marknadsundersökningar. A-focus behandlar dessutom personuppgifter för att kunna hantera förfrågningar, för att skicka nyheter till intresserade och för att kunna rätta felaktiga uppgifter. Vi behandlar så få personuppgifter som behövs och vi strävar efter att lagra och använda uppgifter som inte är mycket integritetskänsliga. 

Riktlinjer 

Personuppgifter som A-focus behandlar

Kund- och marknadsundersökningar

På uppdrag från våra kunder genomför vi kund- och marknadsundersökningar. Vi ställer frågor via telefonintervjuer, webbintervjuer eller personliga intervjuer. De uppgifter som samlas in är sådana som används för att kunna bjuda in lämpliga personer till undersökningarna: kontaktuppgifter, demografiska uppgifter och uppgifter om tillgång och användning av vissa valda produkter och tjänster. Vi samlar inte in personnummer.

I de fall vi utför undersökningar på uppdrag av våra kunder fungerar A-focus som personuppgiftsbiträde. Enligt personuppgiftsbiträdesavtalet har vi samma skyldigheter att följa dataskyddsförordningen som personuppgiftsansvarige.

Vi lagrar personuppgifterna tills att undersökningen är avslutad. 

Ersättning för deltagande i undersökning

För att vi ska kunna administrera och leverera en eventuell ersättning för deltagande i en undersökning kan vi behöva samla in namn, företagstillhörighet, adress, telefonnummer samt e-post.

Vår lagliga grund för behandlingen är berättigat intresse. Den här insamlingen av dina personuppgifter krävs för att vi ska kunna fullgöra våra åtaganden enligt vad vi avtalat. Om uppgifterna inte lämnas kan våra åtaganden inte fullgöras och vi tvingas därför neka dig ersättning. Vi lagrar uppgifterna till dess att ersättningen är utbetald.

E-post

När som helst efter att du har tagit emot erbjudanden eller information från oss kan du avanmäla ditt intresse. I alla e-postutskick som du får från oss finns en tydlig hänvisning till hur du enkelt tackar nej till fler utskick. Vi raderar då dina personuppgifter. 

Hemsidan

Vi värnar om varje besökares personliga integritet och samlar ingen information om dig som besöker webbplatsen a-focus.se annat än besöks- och användarstatistik. När du använder dig av något av webbplatsens kontaktformulär för att komma i kontakt med oss, ber vi om att få ditt namn, din e-post, och telefonnummer. Detta måste vi ha för att kunna uppfylla ditt önskemål om att bli kontaktad. Vår lagliga grund för hanteringen är berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna komma i kontakt med dig.

Vår webbplats identifierar din dators operativsystem, skärmupplösning och den webbläsare som du använder i syfte att anpassa hemsidan till ditt system. Det görs genom cookies som placeras tillfälligt på din dator. Informationen skickas tillbaka till oss och sparas i aggregerad form enbart för statistisk användning.

Vi samlar inte in eller sparar någon personlig information. Det är möjligt för dig att radera cookies eller inte tillåta denna användning genom att justera webbläsarinställningarna på din dator.

Rättslig förpliktelse

För att försäkra oss om att lagkrav efterlevs, såsom bokföringslagen kan vi behöva lagra namn, adress, telefonnummer, e-post. Detta för att vi ska kunna svara på frågor från en myndighet.

Vår lagliga grund är rättslig förpliktelse och vi sparar uppgifterna så länge vi är skyldiga att lagra uppgifterna enligt tillämplig lag.

Insamling av personuppgifter

Utöver de uppgifter som personer själv lämnar till A-focus, eller som vi samlar in från våra uppdragsgivare och leverantörer utifrån de avtal som görs med oss, kan vi också komma att samla in personuppgifter från någon annan (s.k. tredje part). De uppgifter vi samlar in från tredje part är:

namn, telefonnummer, e-postadress, roll, organisations- eller företagstillhörighet. Uppgifterna samlas in från offentliga källor i syfte att genomföra undersökningar.

Hantering och radering av personuppgifter

Personuppgifterna lagras på en krypterad server i Sverige som endast nås med särskild behörighet. Vi sparar aldrig dina personuppgifter längre än vad som är nödvändigt för respektive ändamål. Se mer om de specifika lagringsperioderna under respektive ändamål.Personer som har personuppgifter registrerade på vår server har rätt att få sina uppgifter raderade från vår server. Vi kommer då inte längre att behandla dessa personuppgifter eller inhämta nya, under förutsättning att det inte behövs för att fullgöra våra skyldigheter enligt avtal eller lag. Personer som har personuppgifter registrerade på vår server har också rätt att begära information om vilka uppgifter som A-focus har sparat om dem. 

Information till deltagare och intervjupersoner

När A-focus samlar in personuppgifter informerar vi personerna om hur vi har fått tag i personuppgifterna, vad vi kommer att använda dem till och hur de kan ta tillvara på sina rättigheter enligt dataskyddslagstiftningen. Personerna informeras också om vem som är ansvarig för personuppgiftsbehandlingen hos A-focus och hur de enkelt kan lämna en begäran eller förfrågan som avser deras personuppgifter. 

Delning av personuppgifter med andra

Personuppgiftsbiträden

I de fall det är nödvändigt för att vi ska kunna erbjuda våra tjänster delar vi personuppgifter med företag som är s.k. personuppgiftsbiträden för oss. Ett personuppgiftsbiträde är ett företag som behandlar informationen för vår räkning och enligt våra instruktioner. Vi har personuppgiftsbiträden som hjälper oss medadressuppgifter (adress, telefonnummer, e-postadress) från offentliga register i syfte att genomföra undersökningar på allmänheten.

När dina personuppgifter delas med personuppgiftsbiträden sker det endast för ändamål som är förenliga med de ändamål för vilka vi har samlat in informationen till exempel för att kunna uppfylla våra åtaganden enligt ett avtal. Vi kontrollerar alla personuppgiftsbiträden för att säkerställa att de kan lämna tillräckliga garantier avseende säkerheten och sekretessen för personuppgifter. Vi har skriftliga avtal med alla personuppgiftsbiträden genom vilka de garanterar säkerheten för de personuppgifter som behandlas och åtar sig att följa våra säkerhetskrav samt begränsningar och krav avseende internationell överföring av personuppgifter.

I de fall vi utför undersökningar på uppdrag av våra kunder fungerar A-focus som personuppgiftsbiträden. Här har vi samma skyldigheter att följa dataskyddsförordningen som personuppgiftsansvarige. 

Personuppgiftsansvarig

A-focus AB (556639-6395) med adress Garvargatan 11, 112 21 Stockholm är personuppgiftsansvarig för företagets behandling av personuppgifter. 

För A-focus är det viktigt att fastställa vem som är personuppgiftsansvarig i varje enskilt fall. Vi tar därför en dialog med uppdragsgivaren om det här när vi påbörjar ett uppdrag. Vår utgångspunkt är att den part som har en relation och avtal med deltagare i våra uppdrag är personuppgiftsansvarig.

Skydd av personuppgifter

Alla personuppgifter hanteras på ett säkert sätt. Endast de personer som faktiskt behöver behandla dina personuppgifter för att vi ska kunna uppfylla våra angivna ändamål har tillgång till dem. I fråga om känsliga personuppgifter har vi särskilda behörighetskontroller, vilket innebär ett högre skydd. 

Utlämning av personuppgifter

A-focus lämnar ut personuppgifter bara om personen själv har godkänt det eller om det är nödvändigt för att uppfylla våra förpliktelser enligt avtal eller lag. I de fall vi lämnar ut personuppgifter upprättar vi sekretessavtal och säkerställer att personuppgifterna behandlas på ett betryggande sätt

Frågor om integritetspolicy

Om du inte får svar på din fråga i vår integritetspolicy ber vi dig kontakta oss på personuppgifter@a-focus.se . Vi återkommer till dig med ett svar snarast möjligt.

Vi kan komma att göra ändringar i vår integritetspolicy. Den senaste versionen av integritetspolicyn finns på vår hemsida.

Klagomål

Integritetsskyddsmyndigheten är ansvarig för att övervaka tillämpningen av lagstiftningen. Om du anser att dina personuppgifter behandlas i strid med gällande rätt kan du lämna in ett klagomål direkt till oss eller till Integritetsskyddsmyndigheten.

Angående personuppgiftsfrågor kan du kontakta A-focus genom att mejla till personuppgifter@a-focus.se