Facilitering och processledning hjälper dig att driva saker framåt

Du som måste lyckas driva en process framåt och nå uppsatta mål tillsammans med andra vet hur viktigt det är att:

  • att samla in information, analysera konsekvenser, fatta beslut och välja riktning,
  • att leda människor i den riktning som krävs.

Kanske är du ansvarig för ett projekt, en tjänsteutveckling, en avdelning eller en ledningsgrupp.

Vi kan ge dig råd och stöd som hjälper dig lyckas. Vi har faciliterat och lett hundratals lyckade workshops och beslutsmöten.

Struktur och processer ger resultat

Förändringarna i din omvärld upphör inte – oavsett om det rör sig om dina kunder, marknadsförutsättningar i stort eller din egen organisation. Förändringar behöver identifieras och slutsatser dras:

  • Hur påverkas ni?
  • Vilka olika vägvalsmöjligheter har ni?
  • Vilken väg ska ni välja?

Att arbeta sig igenom den här processen kräver struktur för att kunna fatta välgrundade beslut, för att våga driva igenom dem och också för att få acceptans för de beslut som fattas.

Våra managementkonsulter kan hjälpa dig att lyckas med:

  • Att förbereda och genomföra workshops, runda-bordssamtal, dialog- eller expertmöten

En större förändring påverkar många intressenter (stakeholders). De kan vara beslutsfattare internt eller andra företag och organisationer. Många gånger medför förändringar att ett antal komplexa frågor uppstår som behöver besvaras av alla intressenterna.

För att nå enighet, förankring och gemensamt ägarskap behöver intressenterna mötas och diskutera frågeställningarna. Det kan göras i mindre grupper, workshops/runda-bords-samtal, eller i större sammanhang, expertmöten/dialogmöten. Vi stödjer er med en erfaren moderator som kan leda diskussionerna för att belysa alla aspekter av det som diskuteras

  • Facilitering av beslutsmöten

Ofta behöver företag genomföra möten för att gå igenom information och fatta beslut. Mötena blir många gånger ostrukturerade, tidsödande och leder i värsta fall inte till något resultat. Varje möte behöver ett tydligt fokus och mål men det krävs också planering och mötesledning. Det behövs en facilitator som kan strukturera beslutsmöten.

  • Rådgivning och coaching

Det finns alltid någon, en person eller en mindre grupp personer som bär ansvaret för det förändringsarbete som ska genomföras eller de beslut som ska fattas. Även de mest erfarna beslutsfattarna efterfrågar då och då någon form av rådgivare eller coach för att ge extra stadga och styrning. Det kan vara vid enstaka tillfällen eller under en hel process och/eller att helt projekt.

  • Projektledning

Större förändringar resulterar ofta i att ett antal projekt startas. Projekten behöver ett tydligt syfte, mål, tidplan och ansvarsfördelning. Men det räcker inte att ha gått en kurs i projektledning.
Ett givande resultat kräver också en dedikerad processledare med förmåga att lyfta blicken, strukturera, leda, medla, skapa ett framgångsrikt team och föra arbetet framåt.

Vi på A-focus har lång erfarenhet av rådgivning, processledning och facilitering i olika sammanhang. Vi har en mängd verktyg och modeller för att stötta dessa uppgifter. Vi tar ett stort ansvar för att driva processen i rätt riktning, utforma handlingsplaner och så att ni kan nå resultat med bred förankring.

Läs om hur vi ser på utmaningarna att analysera marknadsförändringar och att fatta marknadsstrategiska beslut.

Du kan också läsa mer och hitta tips på vår blogg.